Personvernerklæring, Alti Forvaltning og tilknyttede selskap

Siste oppdatering: 06.09.2022

Ditt personvern er viktig for Alti Forvaltning og tilknyttede selskap. Vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Alti Forvaltning og tilknyttede selskap skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Vi jobber kontinuerlig med å overholde kravene som stilles i personopplysningsloven og EU’s personvernforordning. Forordningen heter GDPR – General data protection Regulation.

Denne erklæringen skal forklare hvordan vi behandler personopplysninger:
• Når samler vi inn personopplysninger
• Hvordan bruker vi opplysningene
• I hvilke situasjoner videreformidler vi opplysninger til tredjepart
• Hvordan passer vi på at opplysningene behandles og ivaretas på en sikker måte.

Personvernerklæringen omhandler bruken av de tjenestene vi leverer, knyttet til salg, markedsføring og effektuering av avtaler.

Alti Forvaltning AS er engasjert i kjøpesentre og annen eiendom over hele landet, fra Tromsø i nord til Mandal i sør. Hovedkontoret ligger i Surnadal på Nordmøre, og vi har avdelinger i Arendal, Mandal, Trondheim, Oslo og Ålesund.

Vi forvalter eiendommer for andre eiere, i tillegg til det vi har eierskap i selv.
Vår filosofi er å drive forvaltning på en profesjonell og rasjonell måte, i tett kontakt med eierne.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, eller en kombinasjon av disse, som gjør det mulig å fastsette hvilken person som befinner seg bak opplysningene.

Vår behandling av personopplysninger

Alti Forvaltning AS behandler personopplysninger til følgende formål:

Drift av kjøpesenter

For å kunne drifte våre kjøpesentre er det nødvendig å behandle personopplysninger knyttet til leietagere, herunder navn og kontaktinformasjon hos kontaktpersoner hos leietagere, og navn på ansatte som er registrert i IT-systemene for å registrere daglig omsetning, samt personopplysninger som behandles som ledd i våre kontrolltiltak, for eksempel vektertjenester.

Utleie av næringseiendom

I forbindelse med utleie av næringseiendom er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leietagere.

Utleie og salg av boliger

For å kunne inngå eller oppfylle avtaler om utleie eller salg av boliger er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, kontaktinformasjon, fødselsnummer, kredittsjekk (for utleie), familieforhold/sivilstatus, mv.

Kundeklubber for kjøpesentre

Våre kjøpesentre har kundeklubb der medlemmer får tilbud og nyhetsbrev tilsendt pr e-post eller SMS. For å kunne oppfylle denne avtalen er det nødvendig å behandle blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato. I tillegg kan medlemmene velge å registrere interesser, antall barn og alder på barn.

Wifi

Vi tilbyr gratis Wifi på flere av våre kjøpesentre. For å kunne benytte deg av denne tjenesten er det nødvendig for oss å behandle blant annet, IP-adresse, MAC-adresse, og telefonnummer.

ALTiETT – gavekort

Alti tilbyr kjøp av gavekort på hjemmesidene for private og firma. For å kunne levere tjenesten lagrer vi mottakers navn og mobilnummer samt bestillers navn og e-postadresse. For firmabestillinger lagres også nødvendige opplysninger for fakturering og levering.

APCOA Parkering

Alti Forvaltning bruker APCOA Parkering som samarbeidspartner på parkeringstjenester. For å kunne levere tjenesten så lagres følgende hos APCOA : Navn, telefonnummer, e-postadresse, registreringsnummer, betalingsinformasjon, ordre- og kjøpshistorik, foto av kjøretøy, henvendelse til kundeservice og opptak av fra videoovervåkning.

Kamera

Våre eiendommer er utstyrt med ITV utstyr. Dette for å forebygge og avdekke mulige lovbrudd. I forbindelse med lovbrudd kan bilder eller fil deles med politiet. Områder vi bruker ITV brukes blir merket og informasjon er tilgjengelig. ITV utstyret brukes også til telling av antall brukere av våre senter.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av persondata

Alti Forvaltning AS bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes for de ulike selskapene i Alti Forvaltning og tilknyttede selskap. Det er vår vurdering at det er Alti Forvaltning AS som er å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles i tilknyttede selskap, jf. oversikt nedenfor. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til personvernkoordinator i Alti Forvaltning AS.

Hvorfor kan vi samle inn personopplysninger om deg?

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke

Vi samler inn personopplysninger ved hjelp av skjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på avtaler

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, så lenge dette ikke er i konflikt med gjeldende lover og regler for oppbevaring av personopplysninger

Hvilke rettigheter har du til dine personopplysninger?

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

  • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som er registrert
  • Rett til å be om å korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
  • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare slike data.
  • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
  • Rett til å be om overføring av personopplysningene dine og om mulig videresende disse opplysningene direkte til en annen dataansvarlig når dette er relevant.
  • Rett til å be om at databehandlingen stoppes og når dette lovlig kan gjøres.
  • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Hvordan bruker Alti Forvaltning informasjonskapsler (cookies)?

Les mer om Cookies her

Kan vi dele personopplysningene med noen?

Vi kan dele personopplysningene med andre, men da er dette streng regulert og skal gjøres på en sikker måte slik at kravene i personvernforordningen tilfredsstilles. Utenom forholdene som beskrevet under, selger eller deler ikke vi data med noen tredjepart der det ikke er lovpålagt.

Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre underleverandører og andre databehandlere med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne. Vi inngår databehandleravtaler med slike leverandører.

Tredjeparts produktleverandører som vi samarbeider med

Vi samarbeider tett med ulike tredjeparter som behandler data for oss. Dette er leverandører vi bruker til å utføre tjenester for oss slik at vi kan oppfylle våre leveranser.

Eksterne databehandlere

Vi oppretter databehandleravtaler med leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Avtalene regulerer hvordan dataene skal behandles på vegne av Alti Forvaltning. Dette er nødvendig for å gjennomføre de forskjellige forretningsprosessene som skal til for å utøve vår virksomhet.

Eksempler på typer av databehandleravtaler som vi inngår, er med leverandører eller samarbeidspartnere av ulike tjenester og/eller produkter du som kunder/samarbeidspartnere får levert av Alti Forvaltning, samt markedsføring- og salgsaktiviteter.

Alle disse leverandørene må tilfredsstille kravene i personvernforordningen og følge nødvendige sikkerhetsstandarder for datasikkerhet.

Alti forvaltning kan gi tilgang til anonymiserte og akkumulerte data til andre, men da samsvarer dette med gjeldende lovgivning.

Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

Vi skal behandle personopplysningen på en sikker måte slik at integritet, konfidensialitet og tilgang ivaretas. Tiltak mot utilsiktet eller ulovlig spredning, ødeleggelse og endringer er viktig for Alti Forvaltning. Dette gjør vi ved å ha kontinuerlig fokus på IT-sikkerhetsarbeide med risikovurderinger og etterlevelse av standarder for slike aktiviteter. Nødvendige sikkerhetstiltak vurderes mot risiko forbundet med vår behandling av personopplysninger. Kravene overføres også til eksterne databehandlere.

Hvordan kan du henvende deg om personopplysninger til Alti?

Hvis du har spørsmål om måten personopplysningene dine behandles på, kan du i første omgang kontakte oss på e-post personvern@alti.no. Du har også rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene vedrørende vår behandling av personopplysninger, såfremt du mener at vi ikke gir tilstrekkelig og korrekt tilbakemelding. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet, www.datatilsynet .no.

Kan denne personvernerklæringen endres?

Denne erklæringen er gjenstand for revisjoner som følge av endrede krav eller endringer fra Alti Forvaltning. Erklæringen kan derfor bli endret uten varsel – dato for siste revisjon oppdateres i toppen av dennen siden.